Hedefler

Eğitim Öğretim Hedeflerimiz

1. Akademik programların kalitesini artırmak için sürekli iyileştirme süreçlerinden faydalanmak ve iç kalite güvence mekanizmalarını güçlendirmek.
2. Eğitim ve öğretim programlarında (yenilikçi öğretim teknolojileri) yeni yaklaşım, teknik ve araçların kullanımını artırmak ve öğrenme ortamlarını buna uygun hale getirmek.
3. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını ve akademisyenlerin öğretme yetkinliklerini geliştirmek üzere sistematik yaklaşımlar uygulamak.
4. Çeşitliliği esas alarak öğrenci danışmanlığı, engelsiz fakülte, kariyer danışmanlığı gibi öğrenci destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
5. Yaşam boyu öğrenim kapsamında yeniden beceri kazanmayı ve beceri geliştirmeyi sağlayacak çeşitlilikte programlar sunmak.


Araştırma Geliştirme Hedeflerimiz
1. Nitelikli ve kaliteli yayınlar ile fakültenin araştırma ve yenilik çıktılarını artırmak.
2. Ulusal ve uluslararası nitelikli projeler, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile bilgi üretimini artırmak.
3. Araştırma faaliyetleri kapsamında katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi çıktıları artırmak ve teknoloji transferiyle ilgili gerekli ortamları sağlamak.
4. Araştırma ve yenilik ekosistemindeki paydaşlarla yapısal, sürdürülebilir ve sistematik işbirliklerini güçlendirmek.
5. Fakültenin araştırma yetkinliğini güçlendirerek ve destekleyerek sürdürülebilirliği güvence altına almak.


Toplumsal Katkı Hedeflerimiz
1. Toplumla ilişkileri geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kurumsal yönetişim yapılanmasını iyileştirmek; hesap verebilirliği ve şeffaflığı sağlamak için daha fazla fakülte verisi paylaşmak.
2. Fakültenin iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirilen işbirliğini, ortaklıkları ve koordinasyonu güçlendirmek.
3. Kampüste ekolojik ayakizinin azaltılmasına katkı sağlayan, enerji verimliliğini artıran, akıllı teknolojilerle uyumlu, yeşil kampüs uygulamalarını artırmak.


Uluslararasılaşma Hedeflerimiz

1. Uluslararası hareketlilik sayılarını artırmak.
2. Fakültenin uluslararasılaşma işbirliklerini güçlendirmek.
3. Fakültenin uluslararasılaşma düzeyini güçlendirmek.
4. Fakültenin uluslararasılaşma kapsamında kurumsal kapasitesini ve yetkinliklerini güçlendirmek.
5. Fakültenin uluslararası tanınırlığını artırmak üzere uluslararası tanıtım, sıralamalar ile uluslararası görünürlüğü artırmak.

 

İdari-Destek ve Yönetsel Hedeflerimiz (Kalite Güvencezi ve Yönetim Sistemi)
1. Fakülte Danışma Kurullarının ve Çalışma Gruplarının etkinliğini artırmak.
2. Kurumsal hizmetlerin kalitesini ölçerek ve paydaşlarla birlikte geliştirerek kaliteyi güvence altına almak.
3. Finansal kaynakları fakültenin hedefleri doğrultusunda yönetmek. Fakültenin kurumsal kapasitesini ve insan kaynağını sürekli olarak geliştirmek.