Politikalar

Stratejik plan kapsamında gözden geçirilen politikalar 5’er yıllık periyotlarda güncellenmektedir. Bu gözden geçirmeler esnasında fakültemizin performans değerleri ve iç değerlendirme raporları da dikkate alınmaktadır. Sürecin planlaması kalite el kitabına ve kurum stratejik planına dayanmakta olup, Kalite ve Akreditasyon kurulu tarafından gözden geçirilmektedir. İç ve dış paydaşlarla yapılan müzakereler sonucunda gerekli görülen iyileştirmeler dekanlığa bildirilmektedir.

 

Kalite Politikamız:

1) Kalite kuruluyla ve yerleşik kalite takip mekanizmalarıyla kurumda sürdürülebilir kalite geleneği oluşturmak.

2) Kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

3) İç ve dış paydaşların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin arttırılması yönünde uygulamalar yapmak.

 

Eğitim-Öğretim Politikamız:

1) Öğrencileri, dini ilimlerde mesleki yetkinliğin yanı sıra çağın gerekliliklerine uygun yeterlilikler ve hayat boyu öğrenme becerisiyle donatacak bir eğitim modeli benimsemek.

2) Öğrenci odaklı bir eğitim ile başarılı lisans ve lisansüstü öğrencilerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yürütmek.

3) Bilim ve sanat çalışmalarında tarihimizden gelen mirasın korunması yönünde eğitim-öğretim uygulamaları gerçekleştirmek ve çeşitlendirmek.

4) Eğitim ve öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla, ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek yoluyla sürekli olarak iyileştirmek.

5) Öğrencilerin ve öğretim kadrosunun dijital okuryazarlık konusundaki becerilerini geliştirmek.

 

Araştırma-Geliştirme Politikamız:

1) Araştırma-geliştirme çalışmalarında bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimleri ve öncelikleri dikkate almak.

2) Nitelikli akademik çalışmalar yapabilmeleri için araştırmacılara gerekli destek ve imkânları sağlamak ve sonuçları toplumla paylaşmak.

3) Dış paydaşlarla iş birliklerini güçlendirerek araştırmalara ve geliştirme çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

4) Araştırma-Geliştirme çalışmalarının üniversite bünyesindeki Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile iş birliği halinde yürütülmesini, kaynak ve altyapının kurumsal hedefler doğrultusunda kullanımını güvence altına almak.

 

Toplumsal Katkı Politikamız:

1) Dini ilimler alanında yerel ve bölgesel ihtiyaçlara öncelik vermek.

2) İç ve dış paydaşların önerilerini dikkate alarak toplumun dini sorunlarına çözüm geliştirmek ve araştırma-geliştirme odakları belirlemek.

3) Yürütülen bilimsel çalışmaların bulgularını topluma sunmak ve halka açık akademik ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek.

4) Akademik kadroyu toplumsal iş birlikleri yoluyla belirlenen alanlara teşvik etmek ve destek sağlamak.

5) Kitle iletişim araçlarını etkin kullanarak dini konularda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

6) Topluma yönelik faaliyetleri izlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak. 

 

Yönetim Sistemi Politikamız:

1) Katılımcı yaklaşımla çalışanlarıyla ortak bir kurumsal zihniyet/değer oluşturmak ve aidiyet kültürünün yaygınlaşmasına imkân sağlamak.

2) Şeffaf yönetim ilkesi çerçevesinde iç ve dış paydaşlarla koordineli şekilde kararlar almak ve kamuyla paylaşmak.

3) Kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda akademik ve idari personelin performanslarını izlemek ve fırsat eşitliği ilkesince gerekli destekleri, terfi ve yetkilendirmeleri sağlamak.

4) İletişim araçlarını kullanarak faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunmak ve kurumsal tanınırlığı arttırmak.

5) İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile personel ve öğrenciler için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak.