Ana Sayfa
Fakülte
Programa Özgü Ölçütler

Programa Özgü Ölçütler

1. Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

2. Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

3. İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve bu esasların dayandığı temeller ile kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi ilimlerde nasıl incelendikleri bilme

4. Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

5. Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

6. Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları İslam mezhepleri ve tarihi, din psikolojisi ve sosyolojisi disiplinlerinin bilimsel verilerini dikkate alarak doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

7. Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlerin felsefî, teolojik sosyolojik, psikolojik vb. temelleri hakkında farkındalık sahibi olarak onlara karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma

8. Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

9. İslamiyet dışındaki dinlerin temel öğretileri ve ritüellerine dair bilimsel bilgiye sahip olma

10. Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma

11. Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

12. Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

13. Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

14. Hz. Peygamber’in hayatı ile İslam tarihi, kültür, medeniyet, sanat, edebiyat ve musikisi hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma